[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล.ชรก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนเข้าสู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน
link หน่วยงาน
แหล่งการเรียนรู้
พยากรณ์อากาศ
 

  
พันธกิจ  
 

พันธกิจ (Mission)

                1)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                2)  ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์    บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                3)  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                4)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
                5)  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
                6)  ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา