[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล.ชรก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ยินดีต้อนเข้าสู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
เมนูหลัก
คู่มือประชาชน
link หน่วยงาน
แหล่งการเรียนรู้
พยากรณ์อากาศ
 

  
เป้าประสงค์  
 

เป้าประสงค์ (Goal)

                1)  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
                2)  นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                3)  ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
                4)  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
                5)  ชุมชน องค์กรภายในและภายนอกให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา